دسامبر 10, 2020

C.I.M

CIM: مدیران نخبه کانادا  CIM – در سال 1942 تاسیس شده؛ انجمن حرفه ای است که با صدور گواهینامه ، اعتبار سنجی و توسعه حرفه ای […]
ارزیابی تحصیلی