آوریل 9, 2021

مدیریت نمایش و رویدادها – مونترال

رویدادهای موفق از طریق سازماندهی موثر ، ارتباطات و پرسنل مجرب تأمین می شوند. با برنامه 12 ماهه مدیریت نمایش و رویدادها در موسسه ترباس یک […]
ارزیابی تحصیلی